Barregelement

Bardienst regelement:

Om de bardienst op een goede manier te organiseren is er een regelement opgesteld. In dit regelement worden de rechten en plichten van de leden met betrekking tot de bardienst benoemd.

1. Dit regelement geldt voor de periode van juli 2022 tot het moment dat ieder lid de dienst heeft vervuld of de dienst heeft afgekocht. Dit wordt een cyclus genoemd.

2. Elk seniorlid van 18 t/m 70 jaar dient in het seizoen tenminste 1 bardienst per cyclus te vervullen voor de vereniging. 

3. Voor de leden geldt dat zij zich in een periode van 4 weken (13 juli 2022 - 13 augustus 2022) kunnen inschrijven via www.knltb.club inschrijven op een zelf te kiezen datum.

4. Wanneer een lid aan het einde van de inschrijvingsperiode (13 juli 2022 - 13 augustus 2022) nog geen dienst heeft ingevuld, zal de barcommissie de openstaande bardiensten willekeurig verdelen.

5. Het bestuur kan om bijzondere redenen (bv. langdurige / ernstige ziekte, zwaarwegende familieomstandigheden, overmacht), na advies van de barcommissie, tot (gedeeltelijke) kwijtschelding van de bardienstverplichting besluiten. Verzoek tot vrijstelling kan per mail ingediend worden bij de barcommissie ([email protected]). Vrijstelling zal alleen geschieden na overleg met het bestuur.

6. Leden die geen bardienst willen doen, kunnen deze dienst afkopen voor € 35,00. Dit bedrag is voor 1 dienst per cyclus. Het bedrag dient vóór 13 augustus 2022 voldaan te zijn op het volgende rekeningnummer: NL12RABO0370838696 tav KJLTC ovm afkopen bardienst <invullen voor- en achternaam & bondsnummer>. Het geld zal worden gebruikt om leden te compenseren die meer diensten draaien.

7. Leden die bardiensten voor € 30,00 willen overnemen kunnen zich melden bij de barcommissie ([email protected]). Er wordt een overzicht gemaakt van betaalde vrijwilligers. De barcommissie zal alleen deze leden benaderen om gaten in de indeling op te vullen. Het maximale aantal keer dat een lid een bardienst kan overnemen is 5 per maand. Dit vanwege het maximale onbelastbare bedrag van de vrijwilligersbijdrage.

8. Nieuwe leden en leden die in de loop van het kalenderjaar de 18 jarige leeftijd bereiken, zullen verzocht worden om een bardienst mee te lopen als aanvulling op bezetting van een avond / dag. Het jaar hierna kan men zelfstandig een bardienst invullen. Deze regel geldt niet wanneer de 1,5 meter regel van kracht is.

9. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor het vervullen van zijn ingevoerde bardienst (zelf ingevoerd of door de Bar Commissie).    

10. Ieder lid krijgt twee herinneringsmails en/of sms berichten met daarbij de sleutel- en alarmprocedure op het bij de ledenadministratie bekende emailadres voor het draaien van zijn/haar bardienst.

11. Wanneer een lid zijn bardienstverplichting niet nakomt (het missen van een geplande bardienst of niet op komen dagen) zal er een compensatie worden berekend van 45 euro en blijft de verplichting van het vervullen van de bardienst staan. Het bedrag dient binnen 30 dagen na het missen van de dienst te worden voldaan op het volgende rekeningnummer: NL12RABO0370838696 tav KJLTC ovm Compensatie missen bardienst <invullen voor- en achternaam & bondsnummer>. Deze regeling zal worden toegepast tenzij het lid aannemelijk kan maken dat er sprake is van overmacht.

12. De bardienst wordt altijd met 2 personen uitgevoerd. Veiligheid en gezelligheid zijn de belangrijkste redenen om voor de dubbele bezetting te kiezen. Dit geldt niet wanneer de 1,5 meter regel van kracht is.

13. Duur bardienst: 3,5 uur

14. Welke dagen: maandag tot en met vrijdag. Op zaterdagen en zondagen tijdens de competities en/of toernooien. Kijk op het barrooster voor een compleet en actueel overzicht

15. Afsluiten dient met twee personen te gebeuren. Dit vanwege de veiligheid. Dit geldt niet wanneer de 1,5 meter regel van kracht is. Er is een mogelijkheid om assistentie te krijgen bij het afsluiten. Vraag dit aan via [email protected]

16. Er is een zogenaamd barboek beschikbaar. Hierin wordt uitleg gegeven over de werking van verschillende apparatuur. Daarnaast staan alle taken benoemd en uitgelegd. Als laatste staan er ook telefoonnummers in van personen die gebeld kunnen worden bij vragen of calamiteiten.

17. Proces van afsluiten clubhuis wordt beschreven in het barboek.

18. Bij de voorjaarscompetitie zorgen de verschillende copmetitieteams voor de invulling tijdens de competitiezondagen.

19. Het bestuur heeft het recht om te allen tijde aanpassingen in het bardienst regelement door te voeren.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 38 332 4196

Tennispark KJLTC Kampen

Cellesbroeksweg 2A
8265 PG Kampen

KVK-nummer

40059041