Baanregelement

Om het tennissen voor alle leden en bezoekers aantrekkelijk te houden heeft het bestuur van tennisvereniging KJLTC omgangsregels vastgelegd in het baan- en parkreglement. Een ieder die gebruik maakt van het park en de banen is gehouden aan het navolgen van deze regels, dan wel in de geest ervan te handelen.    
 
Algemene Parkregels
 • Toegang en speeltijden: Indien de weersomstandigheden en baanconditie dit toelaten zijn de buitenbanen tijdens de zomerperiode in de maanden april t/m september geopend van maandag t/m zondag van 08:00 uur tot 23:00 uur.
 • Tijdens de competitie en georganiseerde clubactiviteiten kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.
 • Stalling van fietsen en brommers in de daarvoor bestemde ruimte bij de ingang van het park. KJLTC behoudt zich het recht voor foutief geplaatste tweewielers te verwijderen.
 • Honden toegestaan mits aangelijnd.
 • Afval deponeren in de daarvoor bestemde bakken.
 • Glazen, borden etc. retourneren naar de bar.
 • Banen betreden met tennisschoeisel bestemd voor gravel en in tennis outfit.
 • Gedraag u op en buiten de tennisbanen en handel volgens de fair play regels van de KNLTB.
 • Bij regen, vorst of sneeuw de tennisbanen niet betreden maar de baan verlaten. Volg de aanwijzingen van de groudsman en baancommissie tav het betreden van banen. Bij opdooi is betreden van banen altijd verboden.
 • Ga nooit zelf aan het werk op natte of opgedooide banen, forceer niets laat het met rust en geef het tijd, laat werkzaamheden over aan de groundsman en baancommissie, bevraag hen.
 • De groundsman en/of medewerker van KJLTC is bevoegd om, indien de weersgesteldheid of andere oorzaken onderhoud noodzakelijk maken, de tennisba(a)n(en) tijdelijk onbespeelbaar te verklaren.
 • Altijd slepen na een speelperiode met het daarvoor aanwezige sleepnet. Na gebruik netjes terughangen op de daarvoor bestemde hanger aan het hek.
 • Repareer beschadigingen en ingetrapte gaten direct door het kuiltje dicht te trappen.
 • Het sproeien van de banen kan gebeuren op niet tevoren aangekondigde tijdstippen. De groundsman en/of baancommissie zal de spe(e)l(st)ers waarschuwen wanneer er wordt gesproeid. Dit zal in het algemeen aan het begin of het einde van een speelperiode zijn. Spelers zijn verplicht de tennisbaan te verlaten of te wachten met spelen als de groundsman en/of baancommissie heeft aangekondigd te gaan sproeien. De sproeitijd kan dus van de speeltijd afgaan. Alleen op deze manier kunnen wij de kwaliteit van de baan borgen.
 • Trainingen en speelgerechtigheid: het is verboden om zonder voorafgaande toestemming op de tennisbanen van KJLTC tennisles te hebben van een niet aan KJLTC verbonden tennistrainer.
 • Competitie, Clubkampioenschappen, Toernooien: tijdens de KNLTB-competities, toernooien en/of clubactiviteiten is er een beperkte mogelijkheid tot vrijspelen en komen de speeltijden geheel of gedeeltelijk te vervallen. Vrij spelen gaat altijd in overleg ter plaatse met de competitieleider van die dag.
 • De vereniging is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte of beschadigde voorwerpen, of voor ongevallen of blessures ontstaan op de banen of daarbuiten (speelweide).
 • Aan het park veroorzaakte schade zal worden verhaald op degene die de schade heeft veroorzaakt.
 • Alvorens de kantine na het spelen te betreden dienen schoenen gereinigd te worden van gravel. De roosters en borstels voor de ingang van het clubhuis dienen daartoe.
 • Achtergelaten kleding wordt uit de kleedkamers verwijderd en in een doos gedeponeerd in het clubhuis om na een maand via de kledingcontainer definitief verwijderd te worden.
 • Betreden van het dak van het clubgebouw of het materiaalhok daarachter is verboden.    
 
Afhangen
 • Voor het baanreserveringssysteem maakt KJLTC gebruik van de clubapp en een ‘elektronisch scherm’ (KNLTB), geplaatst in de gang van het clubgebouw. Met uw pasje en het scherm reserveert u een tennisbaan, welke dan voor u vastgelegd staat.
 • Speelgerechtigd zijn leden (en introducees) na afhangen. De baan en de tijdsduur worden daarop aangegeven. Bij dubbelspel dienen 4 pasjes te worden ingevoerd.
 • Speelperiode: de speelperiode voor een single is 45 minuten en voor een dubbel is het 90 minuten.
 • Na het spelen kan een nieuwe speelperiode worden aangevraagd op volgorde van binnenkomst.
 • Gereserveerde banen (training,competitie,activiteiten) worden gemarkeerd op het digitale afhangbord.
 • Per avond kunnen vanaf 18.00 uur maximaal 4 banen voor training gereserveerd worden.
 • Trainingen hebben voorrang op vrij spelen.
 • Gedurende de voorjaarscompetitie zal tenminste 1 baan voor recreanten vrij gehouden worden. De dienstdoende competitieleider kan onder bijzondere omstandigheden hiervan af wijken.
 • Na 19.00 uur hebben senioren voorrang op junior leden.
 • Verhuurde banen (school/opleiding) hebben voorrang op vrij spelen.
 • Na het spelen dient de baan gesleept te worden, het sleepnet wordt daarna opgehangen op de haak.
 
Introduceren
 • De introductieregeling heeft tot doel een goed evenwicht te vinden tussen gastvrijheid als sportieve en gezellige tennisvereniging en het bieden van optimale speelgelegenheid aan de leden.
 • speelgerechtigde leden mogen 5 maal per kalenderjaar een gast introduceren op de baan tegen betaling van 6 euro/ keer. Het lid is verantwoordelijk voor de gast en voor de betaling aan de bardienst. In geval er geen kantine dienst (momenten buiten werkdagen tussen 19:00 en 23:00) aanwezig is dient de introducee te worden aangemeld via [email protected].
 • De introducee dient als gast vermeld te worden in de baanreservering.  
 • De introductie geldt voor één dag.
 • Introduceren is alleen toegestaan indien de baanbezetting dit toelaat.
 • Bij misbruik ontvangt het introducerende lid een waarschuwing. Twee waarschuwingen leidt tot een tijdelijk royement van 1 maand en een derde waarschuwing leidt tot een algeheel royement.
Het bestuur heeft de algehele leiding op het park. In gevallen waarin bovenstaande reglementen en richtlijnen niet voorzien, beslist het bestuur, de trainer of de baanbeheerder. Zij zijn gerechtigd om gevraagd en ongevraagd regelend op te treden. Hun aanwijzingen dienen te worden opgevolgd.  
 
Wij rekenen op uw medewerking en wensen u veel speelplezier.  
 
Met sportieve groet,
 
het bestuur van tennisvereniging KJLTC.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 38 332 4196

Tennispark KJLTC Kampen

Cellesbroeksweg 2A
8265 PG Kampen

KVK-nummer

40059041